Szanowna Pani, Szanowny Panie
    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, zwane dalej: „Administratorem”.
    2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub telefonując pod numer: 77 4822538
    3. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres, telefonując pod numer: 774822538 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    4. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie działania Administratora. Monitoring wizyjny prowadzony jest w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO*).
    5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu
    6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
    7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
    8.  Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje obszary: wejścia do budynku przedszkola, głównych ciągów komunikacyjnych,  tarasu i ogrodu.
    9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
    10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony danych Osobowych.
    11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 
 
* RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

ikona pliku pdf Klauzula monitoringu wizyjnego ROZMIAR: 55 kB TYP: pdf

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 15,
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Spółdzielców 3,  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.774822538.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać co do zassany na podstawie art. 6 c RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.1457), ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, tel. 774822538 lub pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt., chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub na podstawie zgody o która Pan, Pani zostanie poproszony (np. publikacja wizerunku)
8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych upoważnionym na mocy przepisów prawa. (min. Kuratorium Oświaty w Opolu, System Informacji Oświatowej, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Szkoła Podstawowa, w obwodzie której mieszka dziecko, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, Sądy)
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

 

ikona pliku pdf Klauzula informacyjna ROZMIAR: 37 kB TYP: pdf